లక్ష్మి, శాంతి ల తో వాసు దెంగుడు పార్ట్ ౦౨ – Laxmi, Shanti La Tho Vasu Dengudu Part 02

July 27, 2019 sunitaprusty 0

telugu sex stories, telugu kama kathalu, telugu sarsam stories లక్ష్మి, శాంతి ల తో వాసు దెంగుడు పార్ట్ ౦౧ – Laxmi, Shanti La Tho Vasu Dengudu Part 01 “చిన్నవెనా టెన్‌ షన్‌ గా ఉన్నాయ్‌! నా చేతులకి సమంగా సరి పోతామ్‌ కూడాను!” అన్నాడు తను నావి కుదుళ్ళతో పట్టి మౌజుగా పిసుకుతూ. ఆ మాటా ఆ పట్టూ నాకు నీలువునా […]

నా పెళ్ళాన్ని నువ్వు దెంగు నీ పెళ్లాన్ని నేను దేన్గుతా పార్ట్ ౧౧ – Naa pellanni nuvvu dengu nee pellanni nenu denguta Part 11

July 26, 2019 sunitaprusty 0

telugu sex stories, telugu kama kathalu, telugu boothu kathalu, sarsam kathalu నా పెళ్ళాన్ని నువ్వు దెంగు నీ పెళ్లాన్ని నేను దేన్గుతా పార్ట్ ౧౦ – Naa pellanni nuvvu dengu nee pellanni nenu denguta Part 10 రాత్రీ మొదటి సారీగా దానీనీ నోటిలోకి తీను కున్నృవ్చుడు ఉన్న ఇబ్బందీ ఇవ్చుదు నాలో లేదు. దానికి బదులుగా ఆ బీ కుడిలో ఏదో […]

నా పెళ్ళాన్ని నువ్వు దెంగు నీ పెళ్లాన్ని నేను దేన్గుతా పార్ట్ ౧౦ – Naa pellanni nuvvu dengu nee pellanni nenu denguta Part 10

July 24, 2019 sunitaprusty 0

telugu sex stories, telugu kama kathalu, telugu boothu kathalu, latest telugu sex story నా పెళ్ళాన్ని నువ్వు దెంగు నీ పెళ్లాన్ని నేను దేన్గుతా పార్ట్ ౦౯ – Naa pellanni nuvvu dengu nee pellanni nenu denguta Part 09 అంతకు ముందే తన భోర్త నా రె మ్యుల్లో వదీలిన జీగురును మొత్తం శుబ్రంగా నాకేనీన తను ఇంక దేనీకోనమో వెతుకుతున్నట్టు […]

నా పెళ్ళాన్ని నువ్వు దెంగు నీ పెళ్లాన్ని నేను దేన్గుతా పార్ట్ ౦౭ – Naa pellanni nuvvu dengu nee pellanni nenu denguta Part 07

July 19, 2019 sunitaprusty 0

telugu kama kathalu, telugu sex stories, telugu boothu kathalu నా పెళ్ళాన్ని నువ్వు దెంగు నీ పెళ్లాన్ని నేను దేన్గుతా పార్ట్ ౦౬ – Naa pellanni nuvvu dengu nee pellanni nenu denguta Part 06 “Select a guy from rest of the players and give him a blow-jo” అని చదివింది. తను చదవడం ఆవగానే ల్లో డాబా. […]

నా పెళ్ళాన్ని నువ్వు దెంగు నీ పెళ్లాన్ని నేను దేన్గుతా పార్ట్ ౦౬ – Naa pellanni nuvvu dengu nee pellanni nenu denguta Part 06

July 18, 2019 sunitaprusty 0

telugu sex stories, telugu kama kathalu, telugu boothu kathalu నా పెళ్ళాన్ని నువ్వు దెంగు నీ పెళ్లాన్ని నేను దేన్గుతా పార్ట్ ౦౫ – Naa pellanni nuvvu dengu nee pellanni nenu denguta Part 05 వెంటనే నలీం “థాకందరి కీ కూడా దావోంగా ఉంది భాభీ. మోనానీ ఈ చీటీ తీథూని వుండి, దానీతో మన గేం మూడు రౌండ్స్‌) వూర్తీ అవుతుందీ […]

నా పెళ్ళాన్ని నువ్వు దెంగు నీ పెళ్లాన్ని నేను దేన్గుతా పార్ట్ ౦౩ – Naa pellanni nuvvu dengu nee pellanni nenu denguta Part 03

July 15, 2019 sunitaprusty 0

telugu sex stories, telugu sex story, telugu kama kathalu, telugu boothu kathalu, telugu srungara kathalu నా పెళ్ళాన్ని నువ్వు దెంగు నీ పెళ్లాన్ని నేను దేన్గుతా పార్ట్ ౦౨ – Naa pellanni nuvvu dengu nee pellanni nenu denguta Part 02 వరునటి రోజు ఉదభుం ఖా వారు భాంకుకు వెళ్ళీన ఉత్‌ గంట తకు అనుకుంటాను, వని మనిషిని కూడా […]

నా పెళ్ళాన్ని నువ్వు దెంగు నీ పెళ్లాన్ని నేను దేన్గుతా పార్ట్ ౦౧ – Naa pellanni nuvvu dengu nee pellanni nenu denguta Part 01

July 11, 2019 sunitaprusty 0

ఇంతకీ ఖీ ఫారిన్‌ ఫెండ్స్‌ ఈ వార వేనా వచ్చేదీ 7″ అన్న నావ్రశ్చుకు నశ్చ్రుతూ… “వాళ్ళు ఫారీన్‌ వాళ్ళు కాదు భాబీ, ఇక్కడే వుట్టి వెరీగి ఫారీన్‌ వెళ్ళిన మా చీన్ను నాటీ న్చేపాతులు ” అన్హాడు నలీం. బవరో ఒకరు లేవథ్యాం. ఇంత కూ వాళ్ళు వచ్చేదీ ఈ వారం లోనేనా?” అన్నాను వుల్ఫ్‌. “అవును దీద్హీ ఈ శనివారం ఉదయం వచ్చీ) మంగళవారం వరకూ ష్యత్ర […]

మా బ్రదర్‌ తో పార్ట్‌ ౧౧ – Maa Brother To Part 11

July 10, 2019 sunitaprusty 0

telugu sex story, telugu kama katha, telugu boothu kathalu, telugu srungara kathalu మా బ్రదర్‌ తో పార్ట్‌ ౧౦ – Maa Brother To Part 10 తను నవ్వీ నిన్ను అలా భభువడ్డావ్రు వరి ఇవ్చుడే మేటీ ఇంతధి ర్భంగా” అంటే “నన్న భభవడ్డా.. వదీలావా” అన్నాను నీందీ న్తున్దుట్టు. జలా వదలనే.. నేనే కాదు ఎవ్వరూ వదలరు” అన్నాడు. ‘బవ్వరెన అణుతే ఊరుకునే […]

మా బ్రదర్‌ తో పార్ట్‌ ౭ – Maa Brother To Part 7

July 4, 2019 sunitaprusty 0

telugu sex stories, telugu sex story, latest telugu sex story, telugu kama kathalu, telugu sarsam stories, telugu srungara kathalu అలా బాత్రూ, లో ఎంతసేపు ఉన్నానో తెలియదు. నె మ్మదిగా బాత్రూ, తలుపు చప్పుడిక స్పృవాలోకి వచ్చినట్టు అద్యూను. అక్కా.. పిలుస్తున్నాడు. సమాధానం గా పలకడానికి కూడా ఓపిక లేదు. అలాగే పీలుస్తుండటంతో వూ.. అన్నా నీరసంగా. అమ్మభ్యూ అను కున్నాను. గుడ్డిలో […]

రాజు మొడ్డకి పక్కింటి పార్వతి పూకులో బోణి

July 3, 2019 sunitaprusty 0

telugu sex story, telugu kama kathalu, telugu srungara kathalu నాపేరు రాజు. 29 ఏలు. ముదురుతున్న బాచిలరును నేను. ఎక్కడా ధైర్యం చేసే తెగింవు లేకపోవడంతా ఇంతవరకూ ఆడదాని పొందులోనీ ఆనందం చవి చూసే భాగ్యం లేక అల్జాడుతున్నాను. అయితీ అదృష్ట దివత కరుణించి మొన్ననే మా పక్క పోర్షనులోకి 35 ఏళ్ళ ప్రొడ పార్వతీ గా దిగీకా పరిస్తితి మారి పోయింది. నిండైన యవ్వన _భాండాలత్‌, […]