నా పెళ్ళాన్ని నువ్వు దెంగు నీ పెళ్లాన్ని నేను దేన్గుతా పార్ట్ ౦౭ – Naa pellanni nuvvu dengu nee pellanni nenu denguta Part 07

telugu kama kathalu, telugu sex stories, telugu boothu kathalu

నా పెళ్ళాన్ని నువ్వు దెంగు నీ పెళ్లాన్ని నేను దేన్గుతా పార్ట్ ౦౬ – Naa pellanni nuvvu dengu nee pellanni nenu denguta Part 06

“Select a guy from rest of the players and give him a blow-jo” అని చదివింది.
తను చదవడం ఆవగానే ల్లో డాబా. ? అంటే 7” అన్నాను.

నా తవొటలకు మూ వారు ఐదో చె వృభోతుంటే నలీం అందుకుని ఉక్క నీ బుషం భట అందులో కరెక్టుగా వమ రానీ ఉంటో దానీనీ తెలుగులోకీ బ్రాంన్‌ లేట్‌ చేని చెబుతాను” అనాడు.

అలా అనడ వే తరువాణు మౌనా చేతీలోనే కాల్డ్‌ అందు కుని దానిలోకి చూన్తూ వుడు వీరు మేగిలీన వ్రేభున్‌ లోంచీ ఒక మగ వార్డర్‌ నీ నెలెజ్ట్‌ చేనుకునీ అతనే మడ్డ కుడవండి ” అంటూ తెలుగులోకి ట్రాన్‌ న్‌ లేట్‌ చేని వచ్చీగా చదివాడు.

తను చదీవిందీ వీన్లు నేను బీత్తర వోళూను. జ్లోడాభ్‌ అంటే అంగ చూవణ అన్న మాట. ఈ కార్డ్‌ లో ఇటువంటి వనులు కూడా చెట్టు మనే రానీ ఉంటాభునే నేను అన్ల్రలు ఊబపాంచలేదు.

నా ఆలోచనల్లో నేనుంటే నలీం మౌన్నాదెథు తీరీగి “క వాన్‌ మౌన్హా ఫ్యాన్స్‌. ఇక్కడ ఉండేదీ ఇద్ద ర మే కాబట్టి తరగా ఎవరో ఒకరీని నెలె్స్‌ చేను కో” అన్నాడు.

తను అలా చెళ్యూల్ని) వచ్చీనందు కు మౌనా కొంచెం కూడా నిగ్గు వడుతున్హుట్టు తానీ, భథవడుతున్నుట్టు కానీ నాకు అనీ వించలేదు.

నలీం మూటలు వీనగానే తను ““్వాయంగా అణుతే నుధాళర్‌ భథ్యూని నెలెజ్ట్‌ చేనుకునే దానిని, తొనీ భయ్యా ఇందాక నేను అంత బ్రతీ తీలాడుతున్న్హా నాకు వ్యుతీరేకంగా జిటు వేసారు కనుక నలీంనే నెల్మెక్ట్‌ చేను కుంటున్నాను ” అందీ.

అలా అన్హుదే తరువాజు తను కూర్చున్న చోటు నుంచీ లేబీ నలీం కూర్చున్న వెవుగా అడుగులేనీందీ. ఆ రూములో చత చకాజురిగి వోతున్ను వీవభణాల్నీ చూన్తుంటే నన్ను నేనే నమ్యులే క పోతున్నాను. మౌనా అలా తన దగ్గరకు రాగానే నలీం లేబీ నీలబడీ “రెడీనా” అనాడు.

‘అవో. రెడీనే”అంటూ తను నలీం ఎదురుగా మంచం వశీద కూర్చుుందీ. వెంటనే నలీం ఉక్క నీ మేవం” అంటూ వత్కనే ఉన్నుటేవ్‌ రీకార్ధర్‌ ఆన్‌ చేని తన నడుమును మౌనా మ ఖానీకి దగ్గరగా తీను కొచ్చాడు.

అటు టేవ్‌ రి కార్డర్లో మభ్యూజీ క్‌ ఫ్లార్స్‌ అవ్రూడం, ఇటు మౌనా తన మఖం వశీదకు వచ్చిన నలీం అంగాన్నీ వీయుంగా గువ్చెటితో వట్టు కునీ.. తోలు లే కుండా ఖర్‌ గా మెరీనీ వోతున్ను దానే ర చీవరలను మెల్లీ గా యమద్దాడటం ఒకే సారీ జరిగి వోళటాయు నలేం రెండు చేతులూ నడుము జీద వెట్టుకునీ నీలబడీ తన అంగాన్న వూర్తీ గా మౌనాకీ వదీలేనీ దానీనీ వ్రీభుంగా చీ కుతున్ను మోనా నోటి వెవు చూన్తున్హాడు.

మౌనా చేన్తున్న వనీకీ నాకు అనవ్యూం కల గాల్నీందీ వోటు వ ళ్భంతా తానం మొదలభ్బూందీ. వెళ్ళీ మౌనానీ వక్కతి లాగి నలీం అంగాన్న నా నోట్లోకి తీను కుందామా అన్దుంత అవే శం కలగ నాగీందీ. ఆడదాన్నణలున నా వరిశ్తీతే ఇలా ఉంటే ఇక మా వారీ నంగతీ ఎలా ఉంటుంటో అనీ తల తీవ్చీ తన్నవెవు చూనాను.

నేను ఊపొంచీ నబ్లే తన చూవ్రులు మౌనా నోటి మీద ఉన్నాణు కళ్ళు ఆర్బీతే వల్భీ వమ మన్‌ అవుతానో అన్నట్టు అబే చూన్తున్హారు. ఆ రూ మలో మరో ముగ్గురు ఉన్నారన్న ధ్వాన కూడా లేనట్టు కుడీ చేతీనీ అండర్‌ వేర్‌ లోకి వోనిచ్చీీ తన అంగాన్ని వీనుక్కుంటున్న్హారు. బేవ్‌

రె కార్ల ర్‌ లోంచీ తం్చద్తంగా వీనవడుతున్ను మ్యూజీ క్‌ కు తోడుగా “వ్నం. వృ. “అంటూ మౌనా నోరు చేన్తున్ను శజ్డాలు వీనవడుతున్నాలు

రూ మలోనీ వాతావరణ మౌ లేక అంతకు మందు తాగిన్నవెన్‌ ఖపొమో తెలీటుదు కానీ నాలో నీగ్గు వూర్తిగా తొలగ ఆ స్తానాన కోరీఠ వెరగ నాగీందీ. ఎవ్మడె వ్వుడు ఈ ఆట మయగున్తుందా, ఎవ్బుడె వుడు నా రె వ్యుల వద్ధు జీల అణుగుతుందా అన్ను ఆలోచనలతో నా శరీరం తవో త సోలాడుతోందీ.

అవ్చటీకే నలీం చేతులు తన నడుము శీదనుంచి తీనీ మానా తలనే గట్టిగా వట్టుకుని తన అంగాని కేనీ తరీంత గట్టి గా అదు ముతున్నాణు ఇంతలో రెండు నీ బవ్లాలు వ్రూర్తీ అమినట్టుగా టేవ్‌ రీ కార్హ ర్లోన్‌ య్యాజీ క్‌ ఆగి వోటుందీ. అబినా మౌనా తన నోటినీ వెనక్కు తీనుతో లేదు. వరి మౌనా తీథులేదో లేక నలీం వదల్లేదో అర్దం కావడంలేదు.

ఆ మ్యూజీ క్‌ ఆగీన వరుతణ మే మెల్తీగా పాట ఫ్రాల్డ్‌ ఆఅబ్బందీ. నలీం చెవ్చీన రూల్స్‌ వ తారం ఆ వీట మాడు నేబేవాల విటు నన్తుందీ. ఆ తరువాత తనక్కు ఇస్టం ఉన్నా లేక వోటునా మౌనా తను చేన్తున్ను వనీనీ ఆపాలీ. కానీ ఇంతలో నలీం చేతులు మోనా తలనీ గబుక్కున వెనక్కు ఎేట్టాడు వెంటనే నశ్చ్రతూ ఉత చాలు.. ఇంకొంచెం ఉంటే నే నోటిలోనే కార్డేనీ ఉండె వాడీనీ * అనాడు.

తన వాటలకు మౌనా కూడా నథ్చ్య్ర్రతూ లేచీ తీరీగీ తను ఇంతకు ముందు కూర్చు)న్ను చోటుకు వచ్చీ) కూర్చుంది. నలీం ఆటేవ్‌ రికార్డర్‌ నీ ఆవీ కానెట్‌ మొదటి వరకూ రివెంజ్‌ చేనీ వచ్చీ) తన నీట్లో కూర్చున్హాడు. ఇంతలోవల మా వారు లేబీ వత్కనే ఉన్న జగ్‌ లోంచే ఖఇంకాన్త వెన్‌ అక్కడున్న శ్రానుల్లో వోభనాగారు.

అదీ చూశీన మౌనా “నాకు ఇంక వద్దు భభ్యూ? అందీ* నేను కూడా వెంటనే గూకూ ఇంక వద్దు” అన్హాను.

దానితో తను రెండు గ్లానుల్లో వత్త మే వోనీ ఒకటీ నలీం చేతీకీ ఇబీ రెండొదీ తను తీనుకునీ వచ్చీ తన నీటులో కూర్చునే మల్లీ గా నీవ్‌ చెట్టుసాగారు. మా వారు అలా కూర్చున్న వెంటనే..

నటీ ఆ బాళ్త్‌) ఖలా ఖవ్దండీ భాబీ ” అంటూ న్నావెథ్రు తీరీగి వెంటనే.. “వావ.. భాబీ భాగా వేడెక్కి వోటునట్టున్హారు ” అని నవ్వాడు.

తన చూశ్రులు నాఐద శీద అతు క్కు వోటు ఉనాయి తను అ మాట అందుకు అన్తాడా అనీ నంగీ నా అఎద్నవెథ్రు చూను కుంన్తాను. వవిట కొంగు గట్టిగా లాగి కవ్మ్రుకున ఉన్నానే మో.. ఖందాతటిీ దృ శ్చంతో వేడ క్కిన నా ముచ్చీకలు వటామయాలునెడు కన్నా రెండీంతలు వెరీగీ నా వవీట కొంగును చీల్చుకుని వచ్చేలా పొడుచుకుని కనవడుతున్నాణు తన మాటలతో చూవ్రులకో నిగ్గు వడుతూ నా వవిీట కొంగుని కొద్దీగా వదులు చేనాను.

బంత నేవు దాచుకుంటారు భాబీ.. ఇవ్చుడు ఎలాగోలా క్యష్ట్రవడి ఖీ వేరు తీస్తాను.. అన్ముడన్నా వాటీ దర్భనాన్న మాకు కలీ గీంచండి ” అంటు అవ్చటికే నా చేతీలోంచీ తీనుకున్న బాక్సులోంచీ ఒక్‌ చీటీనీ తీసాడు నలీం.

అతను నా వేరు తీస్తానని అంత బల్రి గుద్దీ చెబుతుంటే నాకు ఇంతకు మందు ఉన్ఫు బెంవన్‌ కానీ నెర్హాన నెన్‌ కానీ లేవు. తరగా వదోజత వేరు తీనీ ఆ గేం అణువిన్తే అనలు వనీలోకీ భీగవచ్చు) కదా అని ఎదురు చూన్తును నా శరీరం నిగ్గు వూత్తీగా ర్చీపోటుంది.

ఆ బాక్ళులోంచీ చీటీ తీనిన నలీం.. బ్‌. వుబ్భీ తవ్వ్రించు కున్హారు భాబీ “అని మౌన్నావెథు తీరిగీ (గ్భుంగా ఉన్న మనీద్దరి తీ ఇవ్వడు ఇంతో తోడు రాబోతుంది “అంటూ ఆ చీటీని మా వారీ చేతీకి ఇచ్చారు. తన మాటలని బట్టీ ఆ చీటీలో తూ వారి వేరు ఉందని అర్ధం అబ్బూందీ.

ఆ చీటీ అందుకున్న మూ వారు వరే ఖు వమూబ్దాడ కుండా లేచీ తన శ్లానులోనే మగల ఉన్నువెన్‌ నీ గుటగుబా తాగేన్కి శ్లాన్‌ కింద వెట్టి ఆ రూం మూలకి నడీచారు. అలా వెళ్ళీన తను తా అందరీ వెవ్లూ తీరీగి చీన్నుగా నద్హీ తన అండర్‌ వేల్‌ శీద చెబ్టూ వేనీ దానీనీ కిందకి దొర్శ్రడం మందలు ఎట్టారు.

తన అండర్‌ వేభళుల్‌ అలా కిందకి జారగానే అంగున బణటకు దూకిందీ తన అంగం. దానే _నెజు వేవు నాకేజీ కొత్త కాదు కనుక నాచూవు మౌన్నావెవు తీవ్లును. మౌనా చూథవ్రులు తమా వారీ మొల్బదవెవే అతు క్కు వోటు ఉన్నాడు బళ శా దాన్నేనెజునీ నలీంనెడుతో బేరీజు

వేను కుంటున్హుట్టుంది. నేను తన్నవెవ్రు చూన్తున్ను వీవభుం కూడా గ తనీంచలేదు తను.

దానీతో నా చూవ్రులు వళల్ళీ మా వార్మీవెవు తీరీ గాజు అవ్చుటీకే తను వివ్చీన అండర్‌ వేణుల్‌ నీ అక్కడే ఉన్న బక్రల గ్య్ఞవె వేని తీరీగి వ్యావెవు నడున్తున్హారు ఆయన. అధ్చ్యుడు

గ మనీంచాను తన మొల శజీద ఒక్క వెంట్రుక కూడా లేకుండా నీటూగా వేవ్‌ చేనుకున ఉన్హారు. మా నలుగురిలో నేను జక్కదాన్ను తవ్వితే మిగిలన అందరూ అక్కడ ఈ రోజే శీన్‌ చే నీనట్టున్లారు.

అలా నగ్భుంగా వేము కూరుచ్చ మంచం వద్దకు వచ్చీన శీవారు న్నావెవు చూని నవ్వారు. నేను మెళ్లీ గా నవ్వీ నవ్వూనట్టు నవ్వాను. న్నావెవ్రు అలాగే రెండు నెకంఢడ్లు చూనీన తను నేను వఖీ అనక వోటు నరీకి తన అంగాన్న కుడి చేతీ గువ్చైటితో వట్టు కునీ మౌన్నావెవు తీరీగీ..

‘పంటి మానా… నెజ్‌ నచ్చీందా?” అంటు నీగ్గులే కుండా అడిగారు. తన ఉద్దేశం వజిటో అవన్చుడు అర్ధం అబఖ్బూందీ నాకు. ఇందాక నలీం అంగాన్నీ వట్టు కునీ మౌనా నన్ను అడీ/ నట్టు నేను మౌనానీ అడుగుతాననీ ఊపొంచి నట్టున్హారు. “వావం తనను నీ రుత్సావోవ రీ చీ నట్టున్హాను ” అను కున్నాను.

తను అడిగీన వ్రశ్చ్శుకు మౌనా వమీ న ఖాధానం చెవ్చలేదు కానీ నలీం మాత్రం (ందాకే చె వ్లును కటా భట్యా నెజు.. వేవ్రు చూనీ వాళ్యేమీ చెవ్ఫగలరు.. కానేవట్లా తన భొక్క వాబుస్తావ్రు గా అవ్ముడు అడుగు నచ్చ్రీందో లేటో చెబుతుంది ” అన్హాడు.

నలీం అలా నీగ్గ, శరం లే కుండా వచ్చీగా వాట్హాడుతున్లా నాకే తీ కోవం కానీ, అనవ్యూం కొనీ కలగడం లేదు. ఎందుకో అబె ములో తను అలా షమాభ్హాడడ మే బాగుందీ అనీ వీంబీందీ.

షూ వారితో నలీం అలా అనగానే మూ వారు నవ్చ్రతూ “నీడ మే” అన్దుట్టు తల ఊవీ కూర్చుున్హారు. తను అలా కూర్చోగానే మౌనా నలీం చేతీలోనే భాక్స్‌ తీనుకుని అందులోంచేీ వ్‌బ్యీ ఒక్‌ చీటీ తీనీ ‘అవ్యుథ్యూ._వెనల్‌ గా మభ్య దీదీ ర్జ్‌ వచ్చిందీ “అంటూ ఆ చీటీని నా చేతీ కీ ఇచ్చ్ర)ందీ.

ఈ సారీ నా వేరు చూడగానే నాకు ఎందుకో భభుం కానీ జంకు గానీ కలగలేదు. మౌనా ఖబ్బీ)న బీటీనీ తీనుకునీ నడుచు కుంటు ఆ గదీలో ఉన్న టేబుల్‌ వద్దకు వె ల్యాను. అలా వెళ్బీన నేను ఇటు తీరీగి మేగిలీన మగ్గుర్నివెవ్లూ చూనొను. అవ్చటీకే వ్లూర్తీ నగ్శుంగా ఉన్న వాళ్ళు ముగ్గురూ ఇవ్చుడు నేను వతి విన్చుతానా అన్హుట్దు చూన్తున్హారు.

ఒక్క నీ మేవం పొటు వాళ్ళ మగ్గుర్నివెవు చూని గట్టిగా ఊవీరీ వీల్నీ వదీలీ నాచీర కుచ్చీళ్ళు లాగేనీ మెల్లీగా నా చీరను వంటి శీదనుంబి వేరు చేని వక్కనే టేబుల్‌ శద ఉన్ను దక్రుల గ్య్హవె వేసాను. దానీతో వంటీ శీద కేవలం అంగా వ్యూత్తవే జగీలీ వ్లూర్తీ నగ్శుంగా ఉన్హు నా ఛాతీ తగిలిన మగ్గురీ తీ దర్శన విచ్చింది.

“వావ… అదీ రీ వోళటూడు” అన్నాడు నలీం వెంటనే. తను దేని గురించీ మాట్హాడుతున్హాడో నాకు అర్హం అబఖ్బాందీ. వెంటనే నీగ్గుగా రెండు చేతులతో నా ఎదను కవ్ముకున్నాను.

అదీ చునీన నలీం “క వాన్‌.. భాభీ.. ” అన్నాడు.

అవ్చ్రటీ వర కూ ఎౌొనంగా ఉన్న షా వారు కూడా “అంత నీగ్గిందుకో ఇక్కడ అందరూ మన వాల్యేగా” అన్నారు.

ఖర్‌ మరీ అథీ చే నీనట్టుంటుందని నా ఎద శీదనుంబీ చేతులని తవ్నీంచీ.. మెళ్రీగ నాలంగా బొందు వివ్చ సాగాను. ఒక నీ తవం పాటు నేను వీడి చేన్తున్హానో వాళ్ళ మగ్గురీ కీ అర్ధం తాలేదు. వాళ్ళకు నేను చేన్తున్ను వనీ అద్ధం అభ్భులోవలే లంగా బొందు వదులు చేనీనా అంగాని రొమ్ముల ఖీద వరకూ లాగీ తీరీగి కట్టు తున్హాను.

వెంటనే “దీ అన్వాయం ” అంటూ వెద్దగా అన్నాడు నలీం.

నేను వశీ వూద్దాడ కుండా నడుచు కుంటూ వచ్చీ) మంచం జీద కూర్చున్నాను. ఇవ్వడు నా వంటి వీద రొమ్ముల శీదనుంచి మౌకాళ్ళ వరకూ కవ్ముతున్న లంగా మఖ్యూత్రం ఉందీ.

నేను అలా వచ్చీ మంచం శీద కూర్చోగానే నలీం జఖగీలీన ఇద్దరి వెవూ చూన్తూ “తను అంత మౌనం చేన్తుంటే శీరేంటి ఏమీ అన కుండా” అన్హాడు.

వెంటనే మౌనా ఇందులో మౌనం వమంది. గేం రూల్స్‌ వ్రతారం తను ఒక బ్ర నీవ్పాలీ, దీదీ ఒత దు వీవ్చీందీ కాబట్టి తను చేనిందానీలో మౌనం ఏవీ లేదు. అమునా నీకు అంత తొందరేంటీ. ” అంటూ నవ్వీ తూ వారీ వెవు తీరిగీ..

క నెక్ట్స్‌ రౌండ్‌ ఫ్లార్డ్‌ చేద్దాం. ఇన్చుడు మీటర్లు భథభ్యూ” అంటూ తన చేతీలోనీ ఆ బాతక్ళునీ మొ వారీ చేతీ కీ ఇబ్బీ,ందీ.

మౌనా మాటలకు నలీం వీజీ అనకుండ మూ వార్నివెవు తిరిగి “తురగా తీటా భభ్యా. భాబీ వేరు తీనీ తను ఇవ్వుడు చేనీన వనికి తగిన గుణ వొథం నచ్చేలా చూడు” అన్నాడు.

మా వారు వీజీ మాబ్హాడ కుండా చీన్సగా వన్నుతూ ఆ భాక్సులోనీ వలో చీటీ తీని దానిలోని వేరు చూనశీ “సారీ నలీం/” అంటు దానీనీ నలీం చేతీకి ఇచ్చారు.

దీ అన్వాణం భథ్యా భాబీ వేరు తీళ్తూవంటే నా వేరు తీస్తావా?” అంటూ నలీం ఆ చీటీ అందుకుని వక్కన వడేనీ, అక్కడే ఉన్న స్లాతిక్‌ కవరులోంచీ ఒక బూ కలర్‌ కార్జున తీసాడు. అలా తీనీన కార్డుని తనలోతనే చదువ్రుకుని ఇట్స్‌ ఈజీ ” అన్హాదు.

ఇంత తూ నవమీ రానుందీ అందులో?” అన్న తా వారి వ్రశ్శుకు.. శరొాందర వడకు భయ్యా చదువుతున్నాను గా” అనీ న్నావెథ్చు, మౌన్నావెథ్రు చూనీ ఖందాళే చె వ్చును కదా.. ఒకే నారీ తెలుగులోకీ ట్రాంన్‌ లేట్‌ చేని చదవాచ్చనీ.. అలాగే చదువుతున్నా” అంటూ తల్యీ ఆ కాల్డ్‌ వెవ్చు కళ్ళు తివ్వి..

“వన్తుతం ఈ రూ మలో ఉన్న ఆడవాళ్ళందరీనీ ఒక సారీ చూడండి. ఇందులో న ర్యాత్రి మీరు ఎవరీనీ దెంగాలను కుంటున్హాలో? ఇంత మందీలో ఆమెనే ఎందుకు దెంగాలను కుంటూన్తాలో మగిలీన వ్రేయర్స్‌) కీ వీవరంగా చె వృండి.. ” అంటు అందులోని వాటర్‌ నీ తెలుగులోకి ట్రాంన్‌ లేట్‌ చేని వెద్హగా చదీవాడు. తను అలా వచ్చ్రీగా “దెంగ.. “అంటు ట్రాంన్‌ లేట్‌ చెళ్టుడం నాకెందుకో బాగా నచ్చింది.

చూడబోతే ఈ గేం గూవ్‌ పార్టీన్‌ తోనం డిడెన్‌ చేనుంబారు. ఇత ఈ రూములో నేను అతనే భార్భూ మటుకే ఉన్హుతు కనుక తను ఐజి చె వృబోతాడో అందరూ ఊపొంచ గలరు. కానీ బందు కు.. 7” అన్ను దానికి తను వతి నీవరణ ఇస్తాడో అనీ కుతూపోలంగా తన్న్వవెవే చూనాను.

అవ్చుటికే తన చేతీలోనీ కార్డుని వక్కన వడేని లేచీ నీల్చున్ను నలీం వక్కనే ఉను టేవ్‌

రీ కార్ల ర్‌ ఆన్‌ చే నాడు. అందులోంచీ నన్హుగా మ్యూజీ క్‌ రావడం మొదలు అవ్హూగానే “నేను ఈ రాత్రీ కీ నా ప్యార్టుల్‌ గా ఎవరీనీ నెల్కెక్ట్‌ చేను కుంబానో వీరందరూ ఊపాంచే ఉంటారు… శీ ఊదో నడుమే. ఈ ర్యాత్రీ వద్యీనీ భాబీ నీ దెంగాలను కుంటున్నాను. ఇక ఎందుకు అంటారా. ”

అని ఒక్క నీ మేవం ఆగాడు. తను అలా వచ్బీగా “వద్యిని భాబీనీ దెంగా.. అను కుంటున్నాను * అనే చె వృడంతో నాలో నిగ్గు మంచు కొబ్న్ర) నళ్ళంతా ఒక్క నారీ డుల్టు మందీ. తా వారు మ్యూత్తం తనకు అవే ఖీ వ్ర్ఞనట్టుగా మౌన్నావెవు దొంగ చూవులు చూన్తూ చొంగ కార్భుుకుంటున్నారు. ఇంతలో నలీం తను చెబుతున్న వీవభాన్న కంటినూ చే సాడు.

దీ నంవత్సరం క్రితం వాట. మొదటి నారీగా నుధాకర్‌ భభ్యూతో కలనీ వాళ్ళ) ఇంటీ కీ వెళ్ళినవ్చుడు వద్యిని భాబీనీ చూడగానే నా కళ్ళు తీశ్చ్రుతోలేక వోటూను. వోత వోనీన బంగారు బౌద్యులా ఉండె భాబీ లాంటి భార్భు దొరకడం నీజుంగా నుధాకర్‌ భభ్యూ అద్భ్యష్టం అనుకున్నాను. కేవలం భాజీ అందాలు చూనేందుళే భథ్యూాతోనా న్నేోం కంటిన్యూ) ము.

అంతెందుకు కధ ఇంత దూరం వచ్చీందీ కనుక ఇంకో శ్యీకెట్‌ కూడా చెబుతాను ” అంటు వకత్కనే ఉస్ట్ర బీరువా తెరీచీ అందులో దికుల అడుగునుంచి ఒక కవర్‌ బయటకు లాగాడు. ఆ కవరులో చెట్టు వెట్టి వీదోతీన్తూ వొవెవు తిరిగీ.

“నీకు గంర్తుంద్యా నా వెళ్ళీకీ రెండు నెలల యందు అను కుంటాను తన బాంక్‌ వాళ్ళు అందరూ వీక్సిక్‌ కు వెళ్ళాము. అధ్చుడు నేను భుజానికి ౩ వేరా వేనుకుని ఖీ అందలి ఫోబోన్‌ తీసాను కదా, అందులో శీకెవరీకీ చూవీంచని ఫోటో జకటుంటదీ చూడండీ” అంటూ ఆ కవల్‌ లోంచీ ఒక ఫోటోతీనీ వాకు చూవించాడు.

ఆఅ ఫోటో చూడగానే నా వళ్ళు నీగ్గుతో చీతీ కీ వోటుంది. ఆ రోజు వీక్స్రలక్‌ కు వె బ్భీన వ్య్రుడూ నేను కిందకి వంగి బాస్కెట్‌ లోంచి వదో తీన్తున్హాను. అలా వంగడంలో న్నావెట వూర్తీగా జారీ వోబునత్తుందీ. ఆ రోజు వేనుకున్ను రవీక కొంచెం లూజుగా ఉందే వ అనలే నంగీ నీలబడీ ఉండడం, దానీ కి తోడ్డువెట జారీ పోవడంతో నాఎదకీ రవికశీ తదు బాగా ఖాలీ వర్చ్రడి ఆ నందులోంచీ నా రొమ్ములు మువ్వువ్రు వంతుక్కువెగా కనీ వీన్తున్హాణు

దేవ్రునీ దభ వల్హ ఆరోజు బ్రా వేనుకుని ఉండడంతో మచ్చీకలు మొత్తం కనవడడం లేదు. ఇందాక చె వ్చేనట్టు ఆ వోటో చూడగానే నా వళ్మి నీగ్గుతో చీతికి వోటుందీ. వేరే వరీశ్తితుల్లో ఉంటే ఎలా ఉండేదో కానీ వన్తుతం వేమ ఉన్న వరిశ్రీతుల్లో నేణు తానీ, వూ వారు కానీ నలీం నీ వీవీ అనలేదు. ఇళ మేము అలా ఆ ఫోటోచూన్తుంటే నలీం తను చెబుతున్నుదీ కంటిన్యూ చెటునాగాడు.

‘ఆ భోటోచూనారు కదా, నా వెళ్ళీ అట్టా మౌనా న్నాలెవ్రులోకీ వచ్చే నరకూ ఇంచు. మంచు వ్రతీ రోజూ ఆ వోటోచూన్తూ నా చేతీతో వేడీ దీంచుకునే వాడిన. దీనీనీ బట్టి అర్ధ మ్రూంది కదా నేను ఈ రాతీ భాబీనే ఎందుకు దెంగాలను కుంటున్హానో ఇక ఆ వీవయం వదీలేశ్తే ఇందాకే చూవీంచీ చూవీంచనట్టు తను చూవీంబచీన ఆ రెండు నళ్ళు.. అబ్బా తలచు కుంబేనే.. నాకు ఆగడం లేదు. ఈ రెండు చేతులతో ఆ రెండు నళ్ళనీ నలీవీ వీండి చెళ్యూలీ.

ఇక తను అలా టేబుల్‌ వద్దకు నడిచీ వెళ్తుంబె వభ్యూారంగా కదులుతున్న ఆ విర్తల వేవ్‌ చూసారు కదా. ఆ రెండు వ్యీర్తల వద్ధు ఇదీగో దీనిని వెట్టి తన గుద్ద అంచులు అదిరేలా దెంగాలీ.. ” అంటు తన అంగాన్న వట్టు కుని టాకు చూవీంచాడు.

తను అలా వచ్చీగా నా గురించీ వాగుతున్ను వాగుడు కు నాలో తకోవం రావలనీందీ వోఖు నా వద తనకున్న మౌదు చూనీ గర్భం కలగ సాగిందీ. తను చెవ్ఫడం అంతటితో వ్యర్తీ అల్బందే మౌ అను కునే లోవల.. నలీం తన అంగాన్నీ అలాగే వడీనీ వట్టుకుని మళ్ళీ మాభ్దాడటం స్టాల్స్‌ చే నాడు.

జక వోతే అమాయకంగా కనవడుతున్ను ఆ బుల్లీ నోరు చూసారు కదా.. దానీలో ఇదీగోనా న్యు గాడీనీ వెట్టి వీడీ కుతీ తీరా తన చేత కుడివీంచాలీ.ఛెనల్‌ గా తన అందృమెన తొడల మద్ద ఆ త్రీ కోణం ఎలా ఉంటుందా అనీ ఇవ్చటీ కీ ఎన్నీ వీధాలుగా ఊపొంచు కున్నన్నో. దానీన ఈ

రోజు రాత్రీ నాతనీవీ తీరాచూనీి, దానీ జీల అణీగేలానా నోటీతో నీల్మీ) వీవ్లీ) చేనీ.. ఇంతా.”
అంటూ ఇంకా వీటో చె వృబోతుందటే..

(క్ర చాలు నువ్చ్ర వమ చెయ్యాలను కుంటూన్నావో మాకు అర్ధం అటఖ్బందీ.. అదీ కొకనీల్‌ చీనీ వాలబెం కూడా అబువోటుందీ.. ” అంటూ తన ఖవాటలకు అడ్డం వచ్చీందీ మౌన, మౌనా మాటల్లోనీ వీనురు చూనీ తను నన్ను అంతగా వొగడడం షౌనాకు నచ్చీనట్టు లేదు అను కున్తాను.

నలీం కు నా శీద ఎంత మోదం, కోరీకా ఉన్నాడూ తన మాటలు నీంటుంబె అర్ధం అవుతుందీ. థన్న రోజులు వెకీ ‘బాబీ.. భబీ ” అంటు నా చుట్టూ తీరిగి లోవల లోవల నా అందాలు చూన్తూ ల్క్రలు వేన్తున్హాడన్న మాట అనుకున్నాను.

మౌనా అలా అనగానే వూ వారు తన చేతీలోనే భాక్ళునీ నా చేతీకి ఇచ్చే) కావ్చుడు నీ టర్జు” అన్నారు. తన మఖం చూన్తుంబే నలీం ఖొత్తాడిన తీరు తనకి కూడా వెద్దగా నచ్చలేదు అనీ వీంచీందీ. తన చేతిలోనే భాక్స్‌ అందుకుని వ్యెల్తీగా జక చీటీని తీనీ దాని మడతలు విన్చ్య అందులోనే వేరు చూనాను. నా దొర్భాగ్భం.. అదీ నా వేరే.. నా కర్య కాళవోతే నేను శుర్తిగా నగ్శుంగా వారాల్త్రీన చీటీ నేనే తీనుకోవడం వంటి?

అందులో నా వేరు వచ్చ్రందని తెలితగానే నలీం ‘భొన్న్యు.. “అంటూ ఆనందంగా అరిచాడు.

ఆ చీటీని అలానే వట్టు కునే మల్లీ గా టేబుల్‌ వద్ద కు అడుగులే సాను. కొద్దీ నేవటీ క్రీతం తాగిన వెన్‌ వభావమ, లేక ఇందాక నలీం నా గురీంచీ చేనీన వచ్చీ) కామెంట్స్‌ వభావ మౌ తెలీథుదు తొనీ నాలో తోరీక అగ్నీ గుండంలా రగిలి పోతుంది. ఆ నే బువన నిగ్గు, బీడియుం అన్న వర్ష) వోటు వగిలీన ముగ్గురి వెవ్లూ తిరిగి చీన్నుగా నవ్చ్రతూ నాఎద వీదకు లాగి కట్టుకుని ఉన్న అంగా బొందుని ఊడదీ సాను.

అలా ఊడ దీనీన మరుతణ మే కువ్చుగా నా కాళ్ళ వద్ర వడిన లంగాని వంగి అందు కునే వత్కనే ఉన్ను బక్రుల గ్కువె వేని నా చేతీలోనీ చీటీనీ దాన్నీవె వేని తీరీగి మంచం వెథ్ర నడిచాను. తొడల వధ్బ్భ రేజుర్‌ ఉవదూగించీ వారం్యవెనే కావొన్తుండటం తో ఆ వ్రూంత తంతా చీన్ను చీన్ను మొటి కలుగా జుట్టు వెరీగీ ఉందీ. వాళ్ళు ముగ్గురూ అక్కడ నున్నగా వేవ్‌ చేనుకునీ ఉంటే నాకు మటుకు అలా ఉండడం వదోలా అనీ వీంచీందీ.

అందుకే, నా అరచేతీనీ దాన్నీవె భోరీంచీ నట్లు వెట్టు కునే వ్యైలగా మంచంవెవ్రు అడుగులేన్తున్ను నన్ను మౌనా, నలీ భులు క భల్భ) ఆర్జ్హ)కంండా చూన్తుంబే ఖా వారీ చూథ్చులు షత్తం యుభా (వ్రతారం మౌనా నంటీ శీద దోబూచులాడుతున్నాయు

నేను దగ్గరకు రాగానే బ్యూటి శ్రుల్‌ దీదీ.. నాకంటే వెద్ర దాన్నీవెనా నీ వంట్లో వ్రతీ పార్ట్‌ నా వాటీ కన్నా బీగువ్రుగా కనీవీన్తున్నుబు నువ్చెందుకలా నీగ్గు వడుతున్హావో నాళకర్ధ ౦ కావడం లేదు” అందీ మౌన్నా

తన వపొగడ్తకు నీగ్గుగా నవ్చ్రతూ బంతెనా అక్కడ మీ మగ్గురీలా శ్రీన్‌ గా వెట్టు తోలేదుగా” అంటు తనకు ష్యూత్ర వే వీనవడేట్టుగా గౌణ గాను.

నా వొటలకు తను వతి అనేబో కానీ ఇంతలో నలీం మంటుంది తను?నా మొగుడు నీ మొగుడులా మొరటు వనీవ్మి కాదు.. చాలా నున్చతం అంటుందా?” అంటూ నేను అక్కడ కింద వెట్టు ఇన్న) బాల్స్‌ తీనుకుని అందులోంచీ మరో బీటీ తీసాడు. దానిని వివ్చీ అందులోని వేరు చూనీ నావెవు తీరిగీ బాధ వడకండి భాబీ, వీరు ఖీ వేరు తీనుకున్నుజ్రే నేను నా వేరు తీనుకున్హాను” అంటూ ఆ చీటీనీ కింద వేనీ వక్కనే ఉన్ను కవరులోంచీ వరో బ్యూ కార్డ్‌ తీసాడు.

అదీ చూనీన నేను ఈ నారీ వతి కాల్డ్‌ వచ్చీ) ఉంటుందో ఇంకెంత వచ్చీగా మాబ్హాడుతాడో” అను కుంటూంటే.. ఆ కార్షులోని వాటర్‌ వెద్దగా చదవ నొగాడు..

(ఈ రూ మలో ఉన్న ఆడ వారీలోంచీ ఒక అవాలుని నెల్మెక్ట్‌ చేను కోండి. ఆ అమాలున బే వడీలో కూర్తో) బెట్టు కునీ కేవలం ఖీ చేతీ వేళ్ళతో తనని తాకుతూ తనకీ నుఖాన్ను ఇచ్చేందు కు వ్రథత్సంచండి. వేరే ఖవాటల్లో చె వ్రులంబె తన వ్రూకునీ వేళ్ళతో చెట్బుండి ” అన చదీ వాడు.

అలా చదీవీన వెంటనే న్నావెవు తీరీగి ాఠ ఆల శృం ఎందుకు భాబీ ఇలా రండి… వచ్బీ) నా వల్లో కూర్చోండి ” అన్నాదు. తన మాటలకు బీత్తర వాటాను.

వెంటనే తడబడుతున్న గొంతుతో (నేను నవ్యును.. వీదీ ఆ కాల్డ్‌ ఇలా ఇవ్చూ” అనీ తీనుకున చానీలో వము రానుందా అనీ చూనాను. తను చెవ్ల్రీందీ నీదు మే, అందులో. “Choose a girl that is present in the room. Make her sit in your lap and try to give her pleasure just by using your fingures.. in other words fingure her pussy!” అనీ రానీ ఉంది.

షూ వారు అలా చూన్తుండగా వెళ్ళి నగ్భుంగా ఉన్న అతనీ వడిలో కూర్తోవాలంటే వీదోగా ఉందీ. కానీ అట రూల్స్‌ వ్ర కారం చెట్టూక తవ్వ్రదు. వుడు వీడి చెళూలీ ” అన్నట్టు తా వారీ వెవు చూనాను. నా నందేదోన్న అద్దం చేనుకున్న తను “వె ళ్ళు” అన్నట్టు తల ఊఈవారు. దానీతో లేచీ నీలబడి నలీం కూర్చుని ఉన్నువెవుకు అడుగులే సాను.

అవ్బటికే నలీంటేవ్‌ రీకార్లర్‌ లోనీ కానెట్‌ నీ ర్తీదెండ్‌ చేనీ నా కోనం చూన్తున్హాడు. నేను తన దగ్గరకు రాగానే నా చెట్టూ వట్టు కుని నన్ను దగ్గరగా లాక్కుని నగ్భంగా ఉన్న తన తొడల్టవె కూర్చో) బెట్టుకుని టేవ్‌ రీ కార్ల ర్‌ వే బటన్‌ నొక్కాడు. టేవ్‌ రికార్డర్‌ లోంచే యడ్ల నన్నుగా నంగీతం మదలటఖూనీ దీ.

మంచం వె కూర్చుునీ ఉన్న తన తొడల ఇద అడ్డంగా కూర్తోవడంతో వెచ్చగా కాగి పోతున్న తన అంగం నా రెండు వ్యీర్తలకూ తగులుతుందీ. నా శరీరం నాకు తెలీళుకుండానే మల్లీ గా వణు కుతుందీ. టేవ్‌ రీ కార్ల ర్లో మ్యూజీ క్‌ ఫ్రార్స్‌ కాగానే తన ఎడము చేతీనే వల్టీగా నా ఎద్మవెవు ఉరీవీ రెండు వేళ్ళతో నాఎడ మ రొమ్ము ముచ్చీకను వట్టుకునే మెల్లిగా నలవసాగాడు నలీం.

బానీతో నాకు తెలిణభుకుండానే నా నోటీలోంచీ ‘క్స.. “అన్ను యాలుగు వచ్చంది.

ఖంతలో తన కుడీ చేతీ వేళ్ళు దైల్లీ గా నా తొడల శవీదగా వొకినారె ష్భల అంచులనే తాక సాగాయు తన చ్యేళ్టలకు నా కాళ్ళు రెండూ అటబోవాటి క్‌ గా విచ్చుకున్హుట్టు వీడదీ సాను…

(ఇంకా ఉందీ…)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*