యా మబీ ౦దు నాలుగవ భాగం – Air hostess Himabindu Sex Journey Part 04

telugu sex story, 2019 telugu nude sex stories, latest telugu sex story, telugu boothu kathalu, telugu kama katha, telugu kama kathalu, telugu sarsam stories
వీదో వీట్టకూత వెద్దగా వీనీవించీనట్రబలు కళ్ళు తెరిచాను. వెలుతురు కనీ వీంచీంది. బె మెంతలు ఉంటుందో చూద్దామంటే వాచీ ఈవిల్ర కి ఇచ్చినట్టు గుర్తొచ్చి వక్కన చూశాను. బిందూ కనీ వీంచలేదు. దీనీ దుంవతెగ్కా ఈ వీల్ల కి ఇదో అల వాబై పోబుంది. నద్ర పోటేుటవుడు నా మానానా నన్నాదీలేనీ తెబ్బామనీ వెళ్ళిపోవడం, కంగారులో నేను వెతుక్కోవడం. అనీ వీనుక్కుంటూ లేచీ బభటకు చూశాను. వర్షం లేదు గానీ చలీగాలీ జీవ్వ్సూమని కొడుతోంది. బయటకు నడున్తుండగా వీదో మూలుగు వీనీవీంచీంది. అవ్వుడే నాకూ న్ఫురీంచీందీ ఇందాక నాకు వీనీవీంచింది వీట్టకూత కాదు. ఎవరో బాధగా అరిచిన శబ్దం. ఓరినీ, బీందూకే మన్నా అయిందే మౌననీ వడివడిగా అడుగులు వేన్తూ మూలుగు వీనీవీంచీన వెవుకు నడిచాను.

ఓ కొబ్బరీ చెట్టుకింద కూర్చునీ మోకాలునీ రుద్దుకుంటూ ఉందీ బీందు. ఆ చెట్టుకో పొడవాటి బొంగు ఆనీంచీ ఉందీ. నాకు వీషయం అర ముందీ. చెట్టె క్కాలనే వ్రభుత్నీంచి నట్టుంది బీందూ, కాలుజారి కింద వడిందను కుంటా. నాకు న వొచ్చింది. “వాట్‌ బీందూ, వాట్‌ వోపెన్ల్‌ 7” అనడుగుతూ తన దగ్గరకు న మీవించాను. అవ్వుడు చూనింది తలెత్తి నాకేనీ “నథీంగ్‌ నర్‌…” అంటూ. కానీ తన కళ్ళల్లో కనీవించీన తడి చూడగానే నాకర్దం అయింది. కింద వడ్డ వ్వుడు బాగా దెబ్బ తగీలీనట్టుందీ. చటుక్కున తన వక్కన్‌ కూర్చుని ఆదుర్దాగా అడిగాను. “విమటి బీందూ కింద వడ్డావా? దెబ్బ బాగా తగీలీందా? ఎక్కడ తగీలీందీ? వీదీ నన్ను చూడనీ… ” అంటూ తన మోకాలు మీద చేబు వేశాను. “ఇన్‌…” అంటూ బాధగా మూలీ గింది.

నాకు నందేవోమొచ్చిందీ. ఒక _ వేళ కాలుగానీ ఫ్రాక్సరవలేదుగదా. ఓరి వీడు కొండల వాడా, ఎందుకట్యూ నన్నలా వరీశ్షిన్తున్హావు, అనుకుంటూ “బిందూ, కాలు చావగలవా?” అనడిగాను. చీన్లుగా కాలునీ చావసాగీందీ. అవ్వుడే గ మనీంచాను తను వేనుకున్న నల్వార్‌ నీ వీవ్చీ వక్కన వడేనీనట్టుంది. వెన కమీజ్‌ టౌవ్‌ మ్యూత్రం ఉంటే, తొడల (క్రింది భాగ మంతా అనాఛ్వాదీతంగా ఉంది.

నన్నుగా ఉన్నా ఎజ్జచందనవు చెక్క రంగులో నున్నుగా నీ గారింవుగా మెరున్తున్నాయి ఆమె తొడలు. ఇంకో నమభంలో అబుతే వాటినీ ముద్దులతో తడివేనేవాడినేమో గానీ, మేమున్న వరిన్ధీతుల్లో అటువంటి ఆలోచనేమీ నాకు రాలేదు. మోకాలిచీవ్ఫు భాగంలో బాగా ఎజ్టుగా కందీ పోటు ఉందీ. తను కింద వడ్డవ్వుడు కిందున్న ఇనకలో వీదణునా చెట్టు తాలూకు వేడు గుచ్చుకోవడ మో, లేక కొబ్బరి చెట్టు మొదలు భాగం బలంగా రానుకుపోవడమో జరి గి నట్టుంది. “బిందూ బాగా బాధగా ఉందా…” అనడుగుతూ మోకాలీకింద నుంచీ గీరకలవరకూ వృదువుగా తడి మాను. తనే మీ అనలేదు. దాంతో నాక్కాన్త ధైర్య మొచ్చిందీ. ఈసారీ కిందనుంచి _వెదాకా వేళ్ళతో కాస్త బలంగా నొక్కుతూ దాదావు తొడల వరకూ వచ్చాను. చటుక్కున కాళ్ళు మడుచుకుని బానీంవట్టు వేనుకుంది బిందూ. “నో ప్రాబ్హం నర్‌… ఫ్రాక్సరే మీ కాలేదులెండి.” అందీ. చీరాకొచ్చింది నాకు, తన మొవొంవెవు చూశాను కొనీ తల దీంచుకొనీ ఉండటంతోతన కళ్ళలోని భావాలను చూడలేక పోబునా ప్టబడ్డ చెక్కిళ్ళు చూని ఉఓనీ నీ నీగ్గు చితకా…”

అనుకొనీ “అలా అణుతే అక్కీనే… మరీ లేచీ నీలబడ్డానీకి వ్రభుత్నీంచు…” అంటూ నేను లేచి తనకి చేటుందీంచాను.

నా చేతీనీ ఆనరాగా వట్టుకునీ చిన్నుగా ఒంటి కాలీ మీద వెకిలేచి నీలబడింది. “ఒక సారీ కాలీనీ బాగా జాడించు బీందూ… ” అన్నాను తన భుజాల చుట్ట చేయువేనీ పొదీవీవట్టు కుని. తనుకూడా నామీదకి వూర్తిగా వాలీ పోయి కాలీనీ రెండుమూడు సార్హు బలంగా జాడించీందీ. ఆ తర్వాత కాలీనీ నేలమీద ఆనీంచీ నీలబడిందీ. నాకు ధెర్యమొచ్చిందీ ‘వమ్మట్యు, కాలీకేం కాలేదు…” అనుకుని “అబునా నీకెందుకు బీందూ ఈ చెబ్సెక్కే కార్యక్తమం… నన్ను లేవితే నేనె క్కేవాడీనీ గదా… ” అన్నాను నేనేదో వెద్ద ఎక్స్‌ వర్జులాగా వోజు వెట్టి.

“ని న్నటి కాణులే తీ మీగల్లేదు నర్‌… అందుకే నేనూ ట్రై చేద్దామనీ…” అంది. “నరి నర్లే… నువ్వలా ఉండు…” అనీ నేను చెబ్టెక్కి వ్లీలెనన్నీ కొబ్బరి కాభులు కోశాను. ఇద్దరమూ దంతధావన కార్యక మం కానీచ్చీ కడుపారా కొబ్బరి నీళ్ళు తాగాము. ఆ కాణుల్నీ వగల గట్టి లేత కొబ్బరీనీ తీంటూ ఉన్నువ్చుడు బీందూ అన్నది “ఇందాక అట్టువెవు వెళ్ళాను నర్‌. ఒకచోట నాకు అరటితాక్కలు కనీ వీంచాయి అంటే అరటిచెట్టు ఉండొచ్చు, వెళ్ళి చూద్దాం నర్‌.” అంది. నేను వెకి చూశాను, ఆకాశం మేథువృత్యమె ఉంది. నమ్యద్రం వెవుచూన్తే దూరాన వర్షం కురున్తున్నబ్లే ఉంది. కానీ నిండా మునిగిన వాడికి చలే మీటీ అనుకుని “అబుతే వద… నూట్‌ కేనుల నంగతీ తర్వాత చూద్దాం. ఒక వేళ రెన్క్యూ ముర్‌ క్రాన్ట్‌ వదినా వస్తే మనకెలాగూ శబ్దం వినీవీన్తుంది… అవ్వుుడు రావొచ్చు…” అంటూ మందుకు కదిలాను. నాతోబాటుగా తనూ అడుగులు వేయుసాగింది బీందూ. “అదే మీటి బిందూ, నీ నల్వార్‌ మరిచి పోయినట్టున్నావు. వెళ్ళి తొడుక్కుని రా నేను మందు నడున్తూ ఉంటా…” అన్నాను. నాకేనీ చూనీ “లాభం లేదు నర్‌… ఇందాక చెట్టే క్కేట వుడు అదీ వూర్తిగా చీరీ గీ పోబుందీ. ఎందుకూ వనీకి రాదు…” అందీ దిగాలు గా.

మా వెల్చర్‌ నీ దాటి ఆ వెనుక్నవెవు దట్టంగా ఉన్ను చెట్లలోకి దారి తీశాం ఇద్దర మూ. దాదావు ఓ గంటనేవు నడిచినా ఎట్టువెవు వెళ్తున్హామో అర్హంకావడం లేదు. అక్కడక్కడా గుట్టలూ, నాచుతో నిండి వచ్చగా ఉన్న వెద్ద బండరాళ్ళూ కనీవీన్తున్నాయి వవేవో పెద్ద చెట్టున్నాయిగానీ బిందూ ఊపొంచీ నట్టు అరటిచెట్టు మాత్రం ఎక్కడా కని వీంచడంలేదు. కీచు రాళ్ళ శబ్దం తవ్ఫ మరే రకెన వకుల కూతలూ వీనీవీంచడం లేదు. “సాధారణంగా ఇలాంటి వ్రదేశాల్లో వండ్లూ థలాలు వ్లీవెనా ఉంటేనే వకులు నంచారం ఉంటుందీ. కానీ ఇంతవరకూ ఒక్క వకీ కూత కూడా వీనీవీంచలేదు. అంటే ఇదీ వకుల క్కూడా నంచారమోగ్యం కానీ వదేశ మా?” ఇలా ఆలోచీ న్తున్న నా ఒళ్ళు ఒక్కసారిగా గగుర్పొడిచింది.

ఇంతలో నా జబ్బనీ వట్టుకుంది బీందూ. వీమేటన్నట్టు తీరిగి చూశాను. “మీకు వీనీ వీంచడంలేదా నర్‌? నీళ్ళ శబ్దం?” అంది. అవ్వ్చుడు ఆల కించాను. ఎక్కడో నీళ్ళు వెనుంచి కిందకి వడుతున్నట్టు, జలపాతం లాంటి శబ్దం. “ఎన్‌… బీందూ… నేనీందాకటినుంచీ అది ఎక్కడో వడుతున్ను వర్షమేమో అనుకుంటున్నా…” అన్నాను. ఆ శబ్దం _వెవుగా నడిచాము. ఉన్నట్టుండి ఒక వెద్ద బండరాబు ఎత్తుగా చీన్నసెిజు కొండలాగా మామందు వ్రత్యతృమెంది. దానే వెనకృవెవునుంచి నీళ్ళ శబ్దం వన్తూ ఉంది. వెడల్పుగా కోట గోడలా ఉన్న ఆ బండరాబునీ దాటడం ఎలా అనీ దానీ ముందు నీలబడి అటూ ఇటూ చూన్తున్న నాకు ఓ వక్కన చీన్న నందులాంటిదీ కనీవీంచీంది. కానీ ఆ నందునిండుగా ఏవేవో అడవీ పొదలు దట్టంగా అల్టు కొనీ ఉన్నాయి.

వెనక్కి తీరీగీ అటూ ఇటూ చూశాను. దూరాన ఎండిన చెట్టుకొమ్మ ఒకటి కనీవీంచీంది. గబగబా వెనక్కి వరుగుతీనీ దాన్ని తెచ్చాను. దాంతో ఆ నందులోని వొదల మధ్యగా దారిచేనుకుంటూ చొారబడ్డాను. కొన్నీ వొదలతాలూకూ ఎండిన రెమ్మలు గంచ్చు) కుంటూ, ఒళ్ళంతా గీ ను కుంటూ ఉన్నా లి క్కచేయకుండా మందు కీ వెళ్ళాను. జల పొతం శబ్దం వెద్దగా వినీవీంచ సాగింది. మొండిగా అలాగే మందుకి నడిచాను. ఒకవక్కన నాచుతో నండి చేబువేటడానీ కంవరంగా ఉన్ను బండరాఖు మరోవక్క దట్టంగా ఉన్ను పొదలు, వాటిలో కొన్నీంటిలో మళ్ళుకూడా ఉన్నుట్టున్నాయి. గుచ్చుకోసాగాబు దాదావు వదడుగులు నడిచీన తర్వాత ఉన్నుట్టుండి అంతా క్రియరబు ఎదురుగా కనీవీంచీన దృశ్యం నన్ను నీశ్చేన్టుడిని చే నీంది.

_వెనె క్కడినుంచో ఆకాశగంగలాగా దూకుతోంది ఓ నన్నునీ జల ధార. కిందున్న బండరాళ్ళమీద వడి వెద్దగా శబ్దం వన్తుంది. ఆ బండల మధ్యనుంచీ నుళ్ళు తీరుగుతూ వ్రవపొన్తున్నాయి నీళ్ళు. నా వక్కనే నిలబడి ఉన్న బీందూ “ఓ మె… ఎంత బావుందీ నర్‌… వదండి…” అంటూ మందుకు దారి తీనీంది. “వేయ్‌ బిందూ… నీళ్ళల్లోకి దీగకు… పామలూ, జల గల్లాంటి జీవాలేమెనా ఉండవచ్చు…” అనీ పౌచ్చరిన్తూ తన వెనకాలే నడిచాను. ఒక రాబుతీద నీలబడి గలగల పారుతున్న నీళ్ళనీ తదేకంగా చూనింది బిందు. నావెవు తీరిగీ “ఐ డోంట్‌ థీంక్‌ దేర్‌ ఈజ్‌ ఎనీ ప్రాబ్రం నర్‌… క్రియర్‌ గా అడుగు కనవడుతోంది…” అంటూ నీళ్ళలోకి దూకింది. తన మోకాళ్ళదాకా ఉంది లోతు. వంగి దోనీలీతో నీళ్ళనీ అందుకుని తాగింది. “బావున్నాణు నర్‌… గుడ్‌ వాటర్‌…” అంటూ జలపాతం వెవుకు నడిచింది. నేనూ నీళ్ళల్లోకి దీగి తన వెనకాలే నడున్తూ చుట్టా చూశాను. నీళ్ళు న్వుచ్చంగా మెరున్తూ ఉన్నాయి.

మేమన్నవెవుకంటే నీళ్ళు మరోవెవుకి ఎక్కువగా వ్రవపాన్తున్నాయు అట్టువెవు ఒక పెద్ద గుట్టలా ఉంది. ఎక్కువభాగం నీళ్ళు అటే వవపాన్తున్నాబు బీందూకి ఆ వీషయం చెప్పాను. ఓ అరగంట తర్వాత ఆ గుట్ట వెనక్షవెవుకు చేరుకున్నాం. అక్కడ వెద్ద జలాశభుంలా ఉన్నాయి నీళ్ళు. లోతు బాగా ఉన్నుట్టుంది, నీళ్ళు వచ్చగా మెరున్తున్నా క్రియర్‌ గానే ఉన్నాయి ఇంతలో దబదబ మనీ వెద్ద వెద్ద చీనుకులతో వర్షం కురవనారంభీించీందీ. ఆ గుట్ట మీద తలదాచు కోడానీ కి ఎటువంటి అవకాశ మా కనవడక ఆ వక్కనున్ను దట్టమైన పొదల్లోకి వడిగా నడిచాం ఇద్రర మూ. అవ్వ్చుడు కనీ వీంచాలు ఆ పొదల కట్టువెవు వెద్ద ఆకులతో ఉన్న అరటి చెట్టు.

“ఎన్‌… బీందూ… అవీగో అరటి చెట్టు వద వ్నవెనా కాటులు దొరకొచ్చు…” అంటూ ఉత్సావంగా ఆటవెవు నడిచాను. మాదీ నీజుంగా అదృష్టమే… ఓ వదీ వదీవేను చెట్టున్నాయి అక్కడ, వాటీల్లో చాలా వాటి కి అరటి గెలలు రకర కాల _నెజుల్లో వేలాడుతున్నాయి అబ గా వాటినందుకునే తెంచడం మొదలెట్టాం. వచ్చిగా ఉన్నవాటినీ వదిలేనీ కాస్త దోరగా వండిన వాటినీ ఆత్రంగా తీనసాగాం. అలా చెరో రెండు మాడు డజున్త అరటి వళ్ళు తీనేశాం ఓ అరగంటలో. వర్షం ఉధృతంగా కురున్తూనే ఉందీ. ఇద్రరం వూర్తిగా తడినీపోటు ఒంటినున్ను బట్టలు ఒంటి కతు క్కు పోటునా లవ్యం లేదు ఇద్దరి తీ.

ఆకలీ తీరిన తర్వాత ఆలోచించసాగాను. వర్షం నుంచీ ఎటువంటి రశణా లేకుండా ఇక్కడే ఉండటం కష్టం కాబట్టి ఈ వళ్ళనీ మోనుకునీ మన మెల్టిర్‌ దగ్గరికి చేరుకోవడం ఉత్తమం. కానీ ఎలా? చుట్టు చూశాను, అంతకు మందు నేను తెచ్చిన చెట్టుకొమ్ము కనీవీంచీందీ. ఆ వక్కనున్న తీగ నాక దాన్నీ తెంవీ రెండు మూడు అరటి కాయల అత్తాలనీ ఆ కొమ్మకి బీగీంచీ కట్టాను. నా వీర్పాట్టు గ మనీంచీన బీందూ వుషారుగా మరిన్నీ అత్తాలనీ తెంచి నాకందీంచీందీ. వాటన్ఫుంటినీ ఆ కొమ్మకేనీ కట్టానుగానీ. అవి చాలా బర్జువెనట్టు

నాకనీవీంచీంది. ఇద్దరమూ చెరోవెవూ ఆ కొమ్మన వట్టి వెకెత్తీి భుజాల మీద వేనుకున్నాం. వర్షం కురున్తున్నా, తడున్తున్హా లెక్కచేయకుండా ఆ బండల మీదుగా చీన్నుగా నడున్తూ మేం వచ్చిన దారిని వెతుక్కుంటూ వెనక్కి మళ్ళాం.

మందు బీందూ దారితీన్తూ నడున్తుంటే వెనకాల నేను నడున్తున్నాను. అవ్వుడు గ మనీంచాను. ఇందాక మళ్ళపొదల నందులో కొమ్మలు గీనుకున్నట్టున్నాణు బిందూ వెనుక్షవెవు నడుమ కింది భాగంలో అరచెట్టు మందాన చుడీదార్‌ చిరిగి వేలాడుతుంది. మంద వాటి డ్రన్‌ అన్ఫెవ్చీ లోవల వతఖీ వేనుకున్నట్టులేదు బిందూ. పాంటీ వెభాగంలోనీ ఎల్యా్టి క్‌ నడుమ వ్రదేశంలో గట్టిగా కరుచుకువోటు తను నడున్తున్నువ్వుడు ఆ వ్రదేశ మంతా చిత్రంగా కదులుతూ కనీవీస్తోంది. ఆ దృళశ్వాన్నే మైమరచివోబు చూస్తూ భూంత్రీకంగా అడుగులు వేన్తున్హాను నేను. నా చూవుల్లోనీ వేడి తన వంటిని తాకినట్టుందీ. బీందూ తల వెనక్కి తీవ్నీ చూనీ “యూ కెన్‌ జఒన్సీ నీ బట్‌ నో టచీంగ్‌… ” అంది. ఉలీ క్కి వడ్డాను. ‘ఓనీ నీయమ్మ, నా మాటలు నాకే అవ్వ)గి న్తుందే” అనుకునీ “ఎవరన్నారు అలాగనీ… ” అన్నాను కాజువల్‌ గా. న మాధానం రాలేదు. ఇంకే మీ రెట్టించలేదు నేను. ఇద్దరం వౌొనంగానే ఆ పొదల్లోంచీ దారి వెతుక్కుంటూ
నమిద్తంవెవుకి నడిచాం.

పామ బీందు అబుదవ భాగం త్వరలో…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*